User Tools

Site Tools


amherst-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

amherst-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Làng ở Nebraska, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Amherst </b> là một ngôi làng ở Hạt Buffalo, Nebraska, Hoa Kỳ. Nó là một phần của Kearney, Khu vực thống kê đô thị Nebraska. Dân số là 248 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Amherst được đặt ra và platted trên trang web hiện tại của nó vào năm 1890 khi đường sắt được xây dựng thông qua lãnh thổ đó <sup id="​cite_ref-CALMIT_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Nó được đặt tên theo Amherst College, <sup id="​cite_ref-CALMIT_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Amherst được thành lập như một ngôi làng vào năm 1894. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Amherst được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 50′16 ″ N [19659012] 99 ° 16′10 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.83778 ° N 99.26944 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.83778; -99,26944 [19659016] (40,837880, -99,​269579). [19659017] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,22 dặm vuông (0,57 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Tổng điều tra 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 248 người , 108 hộ gia đình và 68 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 1.127,3 người trên mỗi dặm vuông (435,3 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 114 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 518,2 mỗi dặm vuông (200,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 98,4% người da trắng, 0,8% người Mỹ bản xứ, 0,4% người châu Á và 0,4% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,0% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 108 hộ, trong đó 28,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 55,6% là cặp vợ chồng chung sống, 2,8% có chủ hộ nữ không có chồng, 4,6% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 37,0% không phải là gia đình. 33,3% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 12% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,30 và quy mô gia đình trung bình là 2,81.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong làng là 40,3 năm. 22,6% cư dân dưới 18 tuổi; 7,5% nằm trong độ tuổi từ 18 đến 24; 24,6% là từ 25 đến 44; 27,4% là từ 45 đến 64; và 17,7% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 51,2% nam và 48,8% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 277 người, 110 hộ gia đình và 81 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 1.262,6 người trên một dặm vuông (486,1 / km²). Có 117 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 533,3 mỗi dặm vuông (205,3 / km²). Trang điểm chủng tộc của làng là 98,92% người da trắng, 0,36% người Mỹ bản xứ, 0,36% người châu Á và 0,36% từ hai hoặc nhiều chủng tộc.
 +</​p><​p>​ Có 110 hộ trong đó 38,2% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 63,6% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 5,5% có chủ hộ nữ không có chồng, và 25,5% không phải là gia đình. 20,9% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,8% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,52 và quy mô gia đình trung bình là 2,94.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 27,1% dưới 18 tuổi, 4,3% từ 18 đến 24, 26,7% từ 25 đến 44, 22,7% từ 45 đến 64, và 19,1% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 99,3 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 102,0 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 39.545 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 41.875 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,333 so với $ 17,679 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho làng là 15.754 đô la. Khoảng 4,5% gia đình và 6,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 12,5% dân số dưới 18 tuổi và 3,2% trong số đó từ 60 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CALMIT-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Amherst,​ Hạt Buffalo&​quot;​. <i> Trung tâm công nghệ thông tin quản lý đất tiên tiến </i>. Đại học Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 30 tháng 7 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Center+for+Advanced+Land+Management+Information+Technologies&​rft.atitle=Amherst%2C+Buffalo+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.casde.unl.edu%2Fhistory%2Fcounties%2Fbuffalo%2Famherst%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Fitzpatrick,​ Lillian L. (1960). <i> Địa danh Nebraska </i>. Đại học Nebraska Press. p. 24. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Nebraska+Place-Names&​rft.pages=24&​rft.pub=University+of+Nebraska+Press&​rft.date=1960&​rft.au=Fitzpatrick%2C+Lillian+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DDlas_EPVGFEC%26source%3Dgbs_navlinks_s&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Dự án Nhà văn Liên bang (1938). <i> Nguồn gốc của tên địa danh Nebraska </i>. Lincoln, NE: Quản lý tiến độ công việc. p. 5. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Origin+of+Nebraska+place+names&​rft.place=Lincoln%2C+NE&​rft.pages=5&​rft.pub=Works+Progress+Administration&​rft.date=1938&​rft.au=Federal+Writers%27+Project&​rft_id=https%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Duc1.b3625056%3Bview%3D1up%3Bseq%3D11&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Bassett, Samuel Clay (1916). <i> Hạt Buffalo, Nebraska và Dân tộc của nó: Kỷ lục về Dàn xếp, Tổ chức, Tiến bộ và Thành tích, Tập 1 </i>. S.J. Công ty xuất bản Clarke. p. 290. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Buffalo+County%2C+Nebraska%2C+and+Its+People%3A+A+Record+of+Settlement%2C+Organization%2C+Progress+and+Achievement%2C+Volume+1&​rft.pages=290&​rft.pub=S.J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1916&​rft.au=Bassett%2C+Samuel+Clay&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D-XoUAAAAYAAJ%26pg%3DPA290%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra Dân số và Nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAmherst%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1285
 +Cached time: 20181119013620
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.560 seconds
 +Real time usage: 0.660 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4526/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 73747/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9814/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 29438/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.232/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 568.129 ​     1 -total
 + ​57.40% ​ 326.108 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​30.43% ​ 172.890 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.93% ​ 113.235 ​     8 Template:​Cite_web
 + ​13.50% ​  ​76.712 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.33%   ​35.978 ​     2 Template:​Coord
 +  6.23%   ​35.410 ​     3 Template:​Convert
 +  5.11%   ​29.016 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  3.71%   ​21.081 ​     3 Template:​Cite_book
 +  3.68%   ​20.904 ​     1 Template:​Buffalo_County,​_Nebraska
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123703-0!canonical and timestamp 20181119013620 and revision id 840439166
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
amherst-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)