User Tools

Site Tools


annetta-north-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

annetta-north-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Texas, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Annetta North </b> là một thị trấn ở phía đông Hạt Parker, Texas, Hoa Kỳ, trên FM 5. Dân số là 518 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</​p><​p>​ Thị trấn Annetta North tách khỏi Annetta <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ và được thành lập vào ngày 11 tháng 8 năm 1979. Phyllis M. Studer được bầu làm thị trưởng đầu tiên. Vào tháng 4 năm 2018 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup> ​ thị trưởng là Robert Schmidt. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Annetta North là một thị trấn nhỏ chủ yếu là dân cư và đất nông nghiệp. Chỉ có một tòa nhà nhà thờ, và những nơi công cộng duy nhất khác trong thị trấn là một cửa hàng sửa chữa xe hơi và trường đua. Cả Clear Fork và South Fork của Sông Trinity đều đi qua thị trấn, cũng như Burgess Creek và Dixon Branch. Nghĩa trang O&#​39;​Neal cũng nằm trong giới hạn thị trấn.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Annetta North nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 32 ° 43′13 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 40′52 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 32.72028 ° N 97.68111 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 32.72028; -97,68111 [19659015] (32,720231, -97,​680992). <sup id="​cite_ref-GR1_5-0"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ [19659003] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích 3,3 dặm vuông (8,5 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đều hạ cánh.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: left; clear: left; margin: 0 1em 1em 0; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 222 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 265 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 19,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 467 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 76,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 518 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 536 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,5% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​mw-graph"​ style="​min-width:​158px;​min-height:​251px"><​img class="​mw-graph-img"​ src="​http://​en.wikipedia.org/​api/​rest_v1/​page/​graph/​png/​Annetta_North%2C_Texas/​0/​2e9e06b1a5efc61dc6900b477c42d92813a33798.png"/></​div>​
 +<p> Tại cuộc điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ đã có 467 người, 164 hộ gia đình và 140 gia đình sống trong thị trấn. Mật độ dân số là 140,1 trên một dặm vuông (54,1 / km²). Có 172 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 51,6 mỗi dặm vuông (19,9 / km²). Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 98,93% trắng, 0,43% người Mỹ bản địa, 0,21% từ các chủng tộc khác, và 0,43% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 1,93% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 164 hộ, trong đó có 41,5% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 78,7% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 4,9% có chủ hộ nữ không có chồng, và 14,6% không phải là gia đình. 12,2% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 2,4% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,85 và quy mô gia đình trung bình là 3,11.
 +</​p><​p>​ 27,6% dân số dưới 18 tuổi, 4,9% từ 18 đến 24, 25,5% từ 25 đến 44, 29,6% từ 45 đến 64, và 12,4% người từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 41 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 100,4 nam giới. Cứ 100 nữ giới từ 18 tuổi trở lên thì có 94,3 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình của hộ gia đình là 68.750 đô la và thu nhập gia đình trung bình là 76,604 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình 57.500 đô la so với 22.500 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người cho thị trấn là $ 36,091. Khoảng 1,6% gia đình và 0,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó không có ai dưới 18 tuổi và 2,7% ở độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Annetta North có khí hậu ẩm ướt và cận nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình hàng năm là 64 ° F. Annetta North cũng có độ cao trung bình 76 ° F và nhiệt độ thấp là 51 ° F. Trung bình lượng mưa hàng năm là 33,1 &quot;, trong khi tuyết rơi trung bình là 0,​216&​quot;​. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:;​ text-align:​center;​ font-size:​90%;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Annetta North, Texas Hoa Kỳ
 +</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Jan
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 2
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 3
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng Tư
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Có thể
 +</th>
 +<th scope="​col">​ tháng 6
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 7
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 8
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 9
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 10
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 11
 +</th>
 +<th scope="​col">​ Tháng 12
 +</th>
 +<th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm
 +</​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° F (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #FFFFCC; color:#​000000;">​ 59 <br/> (15)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFCC; color:#​000000;">​ 62 <br/> (17)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFAA; color:#​000000;">​ 73 <br/> (23)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCC33; color:#​000000;">​ 82 <br/> (28)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBB33; color:#​000000;">​ 86 <br/> (30)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBB33; color:#​000000;">​ 89 <br/> (32)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF8844; color:#​000000;">​ 97 <br/> (36)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FF8844; color:#​000000;">​ 98 <br/> (37)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFBB33; color:#​000000;">​ 89 <br/> (32)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFCC33; color:#​000000;">​ 82 <br/> (28)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFAA; color:#​000000;">​ 70 <br/> (21)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFCC; color:#​000000;">​ 59 <br/> (15)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFF88; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 79 <br/> (26)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° F (° C)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #DDBBEE; color:#​000000;">​ 33 <br/> (1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #DDBBEE; color:#​000000;">​ 33 <br/> (1)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFDDFF; color:#​000000;">​ 44 <br/> (7)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEEBB; color:#​000000;">​ 53 <br/> (12)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFCC; color:#​000000;">​ 62 <br/> (17)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFAA; color:#​000000;">​ 70 <br/> (21)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFAA; color:#​000000;">​ 73 <br/> (23)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFAA; color:#​000000;">​ 70 <br/> (21)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFFFBB; color:#​000000;">​ 64 <br/> (18)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEEBB; color:#​000000;">​ 53 <br/> (12)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #F1F1F1; color:#​000000;">​ 52 <br/> (11)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #EECCFF; color:#​000000;">​ 37 <br/> (3)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #FFEEBB; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 54 <br/> (12)
 +</​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Inch mưa trung bình (mm)
 +</th>
 +<td style="​background:​ #5858FF; color:#​FFFFFF;">​ 4.4 <br/> (112)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B3B3FF; color:#​000000;">​ 1,8 <br/> (46)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8181FF; color:#​000000;">​ 3.3 <br/> (84)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9191FF; color:#​000000;">​ 2,8 <br/> (71)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #6E6EFF; color:#​FFFFFF;">​ 3.8 <br/> (97)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #6969FF; color:#​FFFFFF;">​ 3.8 <br/> (97)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #B0B0FF; color:#​000000;">​ 2.1 <br/> (53)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9F9FFF; color:#​000000;">​ 2,5 <br/> (64)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8282FF; color:#​000000;">​ 3.2 <br/> (81)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #9898FF; color:#​000000;">​ 2.7 <br/> (69)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #A5A5FF; color:#​000000;">​ 2.3 <br/> (58)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #A8A8FF; color:#​000000;">​ 2.3 <br/> (58)
 +</td>
 +<td style="​background:​ #8E8EFF; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 35 <br/> (890)
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Annetta North (Cebuano) <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup class="​noprint Inline-Template noprint noexcerpt Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​per WP:CIRCULAR (February 2018)">​ nguồn tốt hơn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Annetta North được phục vụ bởi Aledo và các Khu Học Chánh Weatherford.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Nhỏ, David (ngày 9 tháng 6 năm 2010). &​quot;​Annetta&​quot;​. <i> Sổ tay của Texas </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 20 tháng 4, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Handbook+of+Texas&​rft.atitle=Annetta&​rft.date=2010-06-09&​rft.aulast=Minor&​rft.aufirst=David&​rft_id=https%3A%2F%2Ftshaonline.org%2Fhandbook%2Fonline%2Farticles%2Fhla19&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Annetta North Town Council&​quot;​. Annetta North, Texas <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 20 tháng 4, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annetta+North+Town+Council&​rft.pub=Annetta+North%2C+Texas&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.annettanorth.com%2Findex.php%3Fid%3D7&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ cộng đồng | Thị trấn Annetta North&​quot;​. <i> www.annettanorth.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-02-04 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.annettanorth.com&​rft.atitle=Community+Profile+%7C+Town+of+Annetta+North&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.annettanorth.com%2Findex.php%3Fid%3D36&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAnnetta+North%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ ceb: Annetta North </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181119001111
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.616 seconds
 +Real time usage: 0.798 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5913/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 92144/​2097152 bytes
 +Template argument size: 10096/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 20823/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.260/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.9 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 720.068 ​     1 -total
 + ​44.69% ​ 321.806 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​26.89% ​ 193.630 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.26% ​ 138.674 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.28% ​ 131.613 ​     1 Template:​Weather_box/​concise_F
 + ​17.77% ​ 127.934 ​     1 Template:​Weather_box
 + ​16.98% ​ 122.259 ​     8 Template:​Cite_web
 +  9.14%   ​65.782 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.77%   ​55.933 ​     1 Template:​Better_source
 +  6.93%   ​49.871 ​     1 Template:​Fix
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​136475-0!canonical and timestamp 20181119001110 and revision id 840757880
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
annetta-north-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)