User Tools

Site Tools


astoria-nam-dakota-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

astoria-nam-dakota-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Nam Dakota, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Astoria </b> là một thị trấn ở Quận Deuel, Nam Dakota, Hoa Kỳ. Dân số là 139 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Astoria được platted vào năm 1900. <sup id="​cite_ref-history_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Thị trấn được đặt tên theo Astoria, Oregon. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Một bưu điện đã hoạt động tại Astoria từ 1900. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Astoria nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 33′28 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 96 ° 32′47 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 44.55778 ° N 96,54639 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44.55778; -96,54639 [19659016] (44,557702, -96,​546326). [19659017] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích là 0,16 dặm vuông (0,41 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Astoria đã được chỉ định mã bưu điện 57213 và mã địa điểm FIPS 02580.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Tổng điều tra 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2010, đã có 139 người , 61 hộ gia đình và 32 gia đình sống trong thị trấn. Mật độ dân số là 868,8 người trên một dặm vuông (335,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 74 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 462,5 mỗi dặm vuông (178,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 100% trắng.
 +</​p><​p>​ Có 61 hộ, trong đó 27,9% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 45,9% là cặp vợ chồng chung sống, 1,6% có chủ hộ nữ không có chồng, 4,9% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 47,5% không phải là gia đình. 41,0% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 9,9% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,28 và quy mô gia đình trung bình là 3,22.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thị trấn là 41,3 năm. 25,2% cư dân dưới 18 tuổi; 3,7% nằm trong độ tuổi từ 18 đến 24; 24,5% là từ 25 đến 44; 34,4% là từ 45 đến 64; và 12,2% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 52,5% nam và 47,5% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ năm 2000, có 150 người, 69 hộ gia đình và 40 gia đình sống trong thị trấn. Mật độ dân số là 952,1 người trên một dặm vuông (362.0 / km²). Có 75 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 476,0 mỗi dặm vuông (181,0 / km²). Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 97,33% trắng, 1,33% châu Á, và 1,33% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,00% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 69 hộ, trong đó 24,6% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 42,0% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,0% có chủ hộ nữ không có chồng, và 40,6% không phải là gia đình. 39,1% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 24,6% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,17 và quy mô gia đình trung bình là 2,93.
 +</​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 23,3% dưới 18 tuổi, 7,3% từ 18 đến 24, 19,3% từ 25 đến 44, 22,0% từ 45 đến 64 và 28,0% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 45 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 92,3 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 109,1 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $ 24,375, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 34,375. Nam giới có thu nhập trung bình là 26.250 đô la so với 18.750 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người cho thị trấn là 14.642 đô la. Có 17,8% gia đình và 19,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 35,9% dưới tám tuổi và 17,9% trong số những người trên 64 tuổi.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​SD Thị trấn&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Xã hội lịch sử bang Nam Dakota. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 10 tháng 2 năm 2010 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2010-02-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=SD+Towns&​rft.pub=South+Dakota+State+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fhistory.sd.gov%2FArchives%2Fforms%2Fexhibits%2FSD%2520Towns.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Gazetteer_files-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 1 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-21 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-21 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2016PopEst-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm của dân số cư trú: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2016&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 12 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimate+of+the+Resident+Population%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2016&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FPEP%2F2016%2FPEPANNRES%2F0400000US46.16200&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-history-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Công ty đường sắt Chicago và North Western (1908). <i> Lịch sử nguồn gốc của tên địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. p. 39. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=39&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA39&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Dự án Nhà văn Liên bang (1940). <i> Nam Dakota, v.1-3 </i>. Đại học Nam Dakota. p. 23. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=South+Dakota+place-names%2C+v.1-3&​rft.pages=23&​rft.pub=University+of+South+Dakota&​rft.date=1940&​rft.au=Federal+Writers%27+Project&​rft_id=http%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Dmdp.39015027015455%3Bview%3D1up%3Bseq%3D81&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Deuel&​quot;​. Lịch sử Bưu điện Jim Forte <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 1 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Deuel+County&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DSD%26county%3DDeuel&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAstoria%2C+South+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181119050237
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.440 seconds
 +Real time usage: 0.572 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4423/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 63196/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7502/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31645/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.199/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 510.826 ​     1 -total
 + ​56.16% ​ 286.898 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​31.53% ​ 161.062 ​     1 Template:​Infobox
 + ​26.12% ​ 133.432 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.26% ​ 103.482 ​    10 Template:​Cite_web
 + ​11.54% ​  ​58.964 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.36%   ​37.590 ​     2 Template:​Coord
 +  6.86%   ​35.028 ​     3 Template:​Convert
 +  6.63%   ​33.865 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  4.28%   ​21.865 ​     1 Template:​Pagetype
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​134817-0!canonical and timestamp 20181119050237 and revision id 840757149
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
astoria-nam-dakota-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)