User Tools

Site Tools


avondale-pennsylvania-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

avondale-pennsylvania-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> Quận ở Pennsylvania,​ Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Avondale </b> là một quận ở Quận Chester, ở đông nam Pennsylvania,​ Hoa Kỳ. Dân số là 1.265 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Avondale nằm trên Pennsylvania Route 41 ngay phía nam của US Route 1. Cộng đồng nằm ở Nhánh Đông White Clay Creek. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Quận có tổng diện tích 0,5 dặm vuông (1,3 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659007] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659005] Theo điều tra dân năm 2010, quận đã 30,7% người Mỹ gốc Phi gốc Tây Ban Nha, 8,9% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 1,4% người Mỹ bản xứ, 0,8% người châu Á và 2,8% là hai hoặc nhiều chủng tộc. 59.0% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Vào thời điểm điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ có 1.108 người, 345 hộ gia đình và 247 gia đình sống ở Avondale. Mật độ dân số là 2.248,7 mỗi dặm vuông (873,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 361 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 732,7 mỗi dặm vuông (284,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Các trang điểm chủng tộc của Avondale là 69,77% trắng, 16,61% người Mỹ gốc Phi, 0,90% người Mỹ bản địa, 0,27% châu Á, 10,38% từ các chủng tộc khác, và 2,08% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào chiếm 38,09% dân số.
 +</​p><​p>​ Trong số 345 hộ gia đình, 36,5% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,6% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 12,8% có một chủ hộ nữ không có chồng và 28,4% không phải là gia đình. 21,4% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,7% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,08 và quy mô gia đình trung bình là 3,52.
 +</​p><​p>​ Dân số của Avondale được trải ra với 26,2% dưới 18 tuổi, 11,9% từ 18 đến 24, 32,7% từ 25 đến 44, 19,3% từ 45 đến 64, và 9,9% người 65 tuổi hoặc lớn hơn. Độ tuổi trung bình là 32 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 113,1 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 122,3 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình ở Avondale là $ 46,875, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 48,833. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 33,750 so với $ 25,536 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người là $ 16,794. Khoảng 9,7% gia đình và 14,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 12,1% người dưới 18 tuổi và 15,3% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Avondale là địa điểm của Nhà thờ St. Rocco, Giáo xứ Tây Ban Nha đầu tiên được thành lập bởi Tổng giáo phận Công giáo La Mã Philadelphia. Nhà thờ được thành lập vào năm 2011 để phục vụ nhu cầu của cộng đồng La tinh Công giáo La tinh lớn trong khu vực, chủ yếu bao gồm những người nhập cư Mexico, nhưng cũng bao gồm những người từ Puerto Rico, Colombia, Argentina, Guatemala và các quốc gia Mỹ Latinh khác . <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Nhà báo nổi tiếng Mark Sullivan (1874–1952) được sinh ra tại một trang trại ngay bên ngoài Avondale và trở về sống trên cùng một trang trại trong những năm sau đó của mình. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-packed"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 175.33333333333px"><​div style="​width:​ 175.33333333333px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 173.33333333333px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=" Ngôi nhà Avondale Chesco PA 1.JPG " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Avondale_Chesco_PA_house_1.JPG/​260px-Avondale_Chesco_PA_house_1.JPG"​ width="​174"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Avondale_Chesco_PA_house_1.JPG/​391px-Avondale_Chesco_PA_house_1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Avondale_Chesco_PA_house_1.JPG/​520px-Avondale_Chesco_PA_house_1.JPG 2x" data-file-width="​3781"​ data-file-height="​2836"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 175.33333333333px"><​div style="​width:​ 175.33333333333px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 173.33333333333px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​Avondale_Chesco_PA_United_Methodist.JPG/​260px-Avondale_Chesco_PA_United_Methodist.JPG"​ width="​174"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​Avondale_Chesco_PA_United_Methodist.JPG/​391px-Avondale_Chesco_PA_United_Methodist.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​Avondale_Chesco_PA_United_Methodist.JPG/​520px-Avondale_Chesco_PA_United_Methodist.JPG 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2916"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 197.33333333333px"><​div style="​width:​ 197.33333333333px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 195.33333333333px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Avondale_Presby_Chesco_PA_side.JPG/​293px-Avondale_Presby_Chesco_PA_side.JPG"​ width="​196"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Avondale_Presby_Chesco_PA_side.JPG/​440px-Avondale_Presby_Chesco_PA_side.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Avondale_Presby_Chesco_PA_side.JPG/​585px-Avondale_Presby_Chesco_PA_side.JPG 2x" data-file-width="​4133"​ data-file-height="​2755"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 99.333333333333px"><​div style="​width:​ 99.333333333333px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 97.333333333333px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=" Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Avondale PA Chesco.JPG " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Avondale_PA_Chesco_Organic_food_store.JPG/​146px-Avondale_PA_Chesco_Organic_food_store.JPG"​ width="​98"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Avondale_PA_Chesco_Organic_food_store.JPG/​220px-Avondale_PA_Chesco_Organic_food_store.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Avondale_PA_Chesco_Organic_food_store.JPG/​292px-Avondale_PA_Chesco_Organic_food_store.JPG 2x" data-file-width="​3112"​ data-file-height="​4149"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 175.33333333333px"><​div style="​width:​ 175.33333333333px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 173.33333333333px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=" Avondale, Pennsylvania (8480706640) .jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Avondale%2C_Pennsylvania_%288480706640%29.jpg/​260px-Avondale%2C_Pennsylvania_%288480706640%29.jpg"​ width="​174"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Avondale%2C_Pennsylvania_%288480706640%29.jpg/​391px-Avondale%2C_Pennsylvania_%288480706640%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Avondale%2C_Pennsylvania_%288480706640%29.jpg/​520px-Avondale%2C_Pennsylvania_%288480706640%29.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-gnis-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hoa Kỳ Khảo sát địa chất Tên địa lý Hệ thống thông tin: Avondale, Pennsylvania </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai năm 2016 của Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 13 tháng 8, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_42.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ West Grove, PA, </i> Tứ giác địa hình 7,5 phút, USGS, 1954 (1987 rev.) </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR9-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra Dân số và Nhà ở: Các cuộc Tổng điều tra dân số lâu năm&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-12-13 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing%3A+Decennial+Censuses&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CensusPopEst-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Các vị trí được kết hợp và các bộ phận dân sự nhỏ lẻ: Ước tính dân số theo số dân: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2012&​quot;​. <i> Ước tính dân số </i>. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-06-17 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-12-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Population+Estimates&​rft.atitle=Incorporated+Places+and+Minor+Civil+Divisions+Datasets%3A+Subcounty+Resident+Population+Estimates%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2012&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2012%2FSUB-EST2012.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[1]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-12-13 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Gregory, George (11 tháng 11 năm 2010). &​quot;​Tổng giáo phận Philadelphia thành lập giáo xứ quốc gia cho người gốc Tây Ban Nha&​quot;​. <i> AmericanCatholic.org </i>. Cincinnati, Ohio: Franciscan Media. Catholic News Service. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-12-03 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 13 tháng 12 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=AmericanCatholic.org&​rft.atitle=Philadelphia+Archdiocese+Establishes+National+Parish+for+Hispanics&​rft.date=2010-11-11&​rft.aulast=Gregory&​rft.aufirst=George&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.americancatholic.org%2Fnews%2Freport.aspx%3Fid%3D3305&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation magazine">​ Pirro, J.F. (Tháng 1 năm 2012). &​quot;​Nhà thờ Thánh Rocco chào đón người nhập cư Mexico ở Avondale&​quot;​. <i> Dòng chính hôm nay </i>. Quảng trường Newtown, Pennsylvania:​ Hôm nay Media. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 12 năm 2016 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 13 tháng 12 </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Main+Line+Today&​rft.atitle=St.+Rocco+Church+Welcomes+Mexican+Immigrants+in+Avondale&​rft.date=2012-01&​rft.aulast=Pirro&​rft.aufirst=J.F.&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mainlinetoday.com%2Fcore%2Fpagetools.php%3Fpageid%3D8954%26url%3D%252FMain-Line-Today%252FJanuary-2012%252FSt-Rocco-Church-Welcomes-Mexican-Immigrants%252Findex.php%26mode%3Dprint&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Rowe, Dolores I (2006). <i> Xung quanh Avondale và West Grove </i>. ISBN 9780738545660 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2014-11-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Around+Avondale+and+West+Grove&​rft.date=2006&​rft.isbn=9780738545660&​rft.aulast=Rowe&​rft.aufirst=Dolores+I&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2F%3Fid%3DrByuDchL3UgC%26pg%3DPA8%26lpg%3DPA8%26dq%3Dmark%2Bsullivan%2Bjournalist%2B%2522Chester%2BCounty%2522%23v%3Donepage%26q%3Dmark%2520sullivan%2520journalist%2520%2522Chester%2520County%2522%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAvondale%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181119000840
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.564 seconds
 +Real time usage: 0.760 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5341/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 114777/​2097152 bytes
 +Template argument size: 22346/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 30656/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.239/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 663.657 ​     1 -total
 + ​44.37% ​ 294.476 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​29.19% ​ 193.693 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.89% ​ 145.259 ​     1 Template:​Reflist
 + ​13.73% ​  ​91.098 ​     6 Template:​Cite_web
 +  9.70%   ​64.388 ​     1 Template:​Commons_category
 +  6.74%   ​44.742 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.22%   ​41.297 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.11%   ​33.946 ​     7 Template:​Both
 +  5.00%   ​33.181 ​     1 Template:​Convert
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​131810-0!canonical and timestamp 20181119000839 and revision id 864383849
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
avondale-pennsylvania-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)