User Tools

Site Tools


ayr-nebraska-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ayr-nebraska-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Làng ở Nebraska, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Ayr </b> là một ngôi làng ở Hạt Adams, Nebraska, Hoa Kỳ. Dân số là 94 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. Nó là một phần của Hastings, Nebraska thống kê khu vực đô thị.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ayr đã bắt đầu vào năm 1878 bởi việc xây dựng đường sắt qua lãnh thổ. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Nó được đặt tên cho bác sĩ Ayr, một quan chức đường sắt <sup id="​cite_ref-Adams_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Ayr được thành lập như một ngôi làng vào năm 1883. <sup id="​cite_ref-Adams_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ayr nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 26′13 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 98 ° 26′26 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.43694 ° N 98.44056 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.43694; -98,44056 [19659016] (40,436992, -98,​440441). [19659017] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,18 dặm vuông (0,47 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 94 người , 35 hộ gia đình và 26 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 522,2 người trên mỗi dặm vuông (201,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 36 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 200,0 mỗi dặm vuông (77,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của làng là 100% trắng.
 +</​p><​p>​ Có 35 hộ, trong đó 34,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 65,7% là cặp vợ chồng chung sống, 2,9% có chủ hộ nữ không có chồng, 5,7% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 25,7% không phải là gia đình. 22,9% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,6% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,69 và quy mô gia đình trung bình là 3,15.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong làng là 43,5 năm. 28,7% cư dân dưới 18 tuổi; 2,1% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 21,2% là từ 25 đến 44; 34,1% là từ 45 đến 64; và 13,8% là 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 50,0% nam và 50,0% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 98 người, 40 hộ gia đình và 32 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 568,6 người trên một dặm vuông (222,6 / km²). Có 42 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 243,7 mỗi dặm vuông (95,4 / km²). Trang điểm chủng tộc của ngôi làng là 96,94% màu trắng, 1,02% châu Á và 2,04% từ hai hoặc nhiều chủng tộc.
 +</​p><​p>​ Có 40 hộ, trong đó 35,0% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 70,0% là cặp vợ chồng chung sống, 2,5% có chủ hộ nữ không có chồng, và 20,0% không phải là gia đình. 17,5% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 2,5% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,45 và quy mô gia đình trung bình là 2,72.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 26,5% dưới 18 tuổi, 5,1% từ 18 đến 24, 27,6% từ 25 đến 44, 29,6% từ 45 đến 64, và 11,2% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 104,2 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 100 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong làng là 48.125 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 51.250 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 31,250 so với $ 16,250 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho làng là 16.179 USD. Không có gia đình và 4,5% dân số sống dưới mức nghèo khổ, kể cả không dưới tám tuổi và không ai trong số đó trên 64 tuổi.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ayr&​quot;​. Hội Lịch sử Nebraska County Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 22 tháng 4 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ayr&​rft.pub=Adams+County+Nebraska+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.adamshistory.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D15%26Itemid%3D42&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Burr, George L. (1921). <i> Lịch sử Hamilton và Clay Counties, Nebraska, Tập 1 </i>. S.J. Công ty xuất bản Clarke. p. 96. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Hamilton+and+Clay+Counties%2C+Nebraska%2C+Volume+1&​rft.pages=96&​rft.pub=S.J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1921&​rft.au=Burr%2C+George+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DInM_AAAAYAAJ%26pg%3DPA96%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Adams-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Burton, William R. &amp; Lewis, David J. (1916). <i> Quá khứ và hiện tại của Hạt Adams, Nebraska, Tập 1 </i>. S.J. Công ty xuất bản Clarke. p. 402. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Past+and+Present+of+Adams+County%2C+Nebraska%2C+Volume+1&​rft.pages=402&​rft.pub=S.J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1916&​rft.au=Burton%2C+William+R.&​rft.au=Lewis%2C+David+J.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D93oUAAAAYAAJ%26pg%3DPA402%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Fitzpatrick,​ Lillian L. (1960). <i> Địa danh Nebraska </i>. Đại học Nebraska Press. p. 13. ISBN 0803250606. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Nebraska+Place-Names&​rft.pages=13&​rft.pub=University+of+Nebraska+Press&​rft.date=1960&​rft.isbn=0803250606&​rft.au=Fitzpatrick%2C+Lillian+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DDlas_EPVGFEC%26lpg%3DPP1%26pg%3DPA13%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ cho Ayr, Nebraska&​quot;​. ePodunk <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 28 tháng 7 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+for+Ayr%2C+Nebraska&​rft.pub=ePodunk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.epodunk.com%2Fcgi-bin%2FgenInfo.php%3FlocIndex%3D27249&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra Dân số và Nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAyr%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181119023530
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.540 seconds
 +Real time usage: 0.666 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4609/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 71313/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8903/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31925/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.255/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.39 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 577.885 ​     1 -total
 + ​54.69% ​ 316.024 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​34.45% ​ 199.079 ​     1 Template:​Infobox
 + ​19.92% ​ 115.108 ​     9 Template:​Cite_web
 + ​10.83% ​  ​62.602 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.04%   ​40.676 ​     2 Template:​Coord
 +  6.54%   ​37.771 ​     3 Template:​Convert
 +  5.69%   ​32.882 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  4.27%   ​24.671 ​     1 Template:​Adams_County,​_Nebraska
 +  4.25%   ​24.551 ​     1 Template:​Pagetype
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123664-0!canonical and timestamp 20181119023530 and revision id 840439822
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
ayr-nebraska-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)