User Tools

Site Tools


b-n-b-nebraska-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-n-b-nebraska-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Nebraska, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bạn bè </b> là một thành phố ở Quận Saline, Nebraska, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số thành phố là 1.027.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Thành phố được đặt tên theo Charles E. Friend <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ người đã canh tác vùng đất này và ban đầu đặt tên cho cộng đồng là Friendville. Ông điều hành một cửa hàng bán đồ khô và bưu điện. Năm 1873, Burlington và Missouri River Railroad đặt tên cho ga xe lửa mới ở đó là &​quot;​Friend&​quot;​. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​ Hiệp hội Greyhound Quốc gia được thành lập trong cộng đồng vào năm 1906 (được gọi là Hiệp hội Coursing Quốc gia) <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​ ban đầu được đặt trong một công cụ đổ trong khi xây dựng Tuyến đường số 6 của Mỹ được cho là đồn cảnh sát nhỏ nhất thế giới theo Believe It or Not của Ripley. Vào những năm 1960, nhà kho đã tăng gấp đôi quy mô nên Tuần tra tiểu bang Nebraska cũng có thể được đóng tại đó. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bạn bè được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 39′8 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 17 ′ 9 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.65222 ° N 97.28583 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.65222; -97,28583 [19659017] (40,652095, -97,​285731). [19659018] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,83 dặm vuông (2,15 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 555 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,347 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 142,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,200 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10.9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,261 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,263 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,214 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.169 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,148 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,069 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,126 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,3% [19659028] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,079 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,111 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,174 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,027 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - 12,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 992 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 1.027 người, 431 hộ gia đình, và 292 gia đình cư trú tại thành phố. Mật độ dân số là 1.237,3 người trên mỗi dặm vuông (477,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 501 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 603,6 mỗi dặm vuông (233,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 98,1% người da trắng, 0,4% người Mỹ gốc Phi, 0,1% người Mỹ bản xứ, 0,4% người châu Á, 0,4% từ các chủng tộc khác và 0,6% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,4% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 431 hộ trong đó 27,4% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 60,3% là cặp vợ chồng chung sống, 4,9% có chủ hộ nữ không có chồng, 2,6% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 32,3% không phải là gia đình. 30,2% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 16% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,30 và quy mô gia đình trung bình là 2,82.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thành phố là 47,9 năm. 22,3% cư dân dưới 18 tuổi; 4% nằm trong độ tuổi từ 18 đến 24; 20% là từ 25 đến 44; 29% là từ 45 đến 64; và 24,7% là 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 47,2% nam và 52,8% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000, đã có 1.174 người, 475 hộ gia đình và 326 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 1.473,4 người trên một dặm vuông (566,6 / km²). Có 516 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 647,6 mỗi dặm vuông (249,0 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 98,64% người da trắng, 0,26% người Mỹ bản địa, 0,34% từ các chủng tộc khác và 0,77% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,85% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 475 hộ, trong đó 29,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 61,9% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 4,4% có chủ hộ nữ không có chồng và 31,2% không phải là gia đình. 29,1% số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 16,4% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 2,92.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được lan truyền với 24,8% dưới 18 tuổi, 4,6% từ 18 đến 24, 22,1% từ 25 đến 44, 21,6% từ 45 đến 64 và 26,8% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 44 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 89,0 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 88,7 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong thành phố là 34.833 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40,667 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 32,946 so với $ 17,829 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 17,422. Khoảng 4,9% gia đình và 6,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 7,3% những người dưới 18 tuổi và 6,5% những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 132. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=132&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA132%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bạn bè, Nebraska -ci.friend.ne.us </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử của Greyhound và Greyhound Racing - The Greyhound Review, tháng 2 năm 2006 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bạn bè, Nebraska -ci.friend.ne.us </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 16 tháng 10, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.au=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm của dân số thường trú: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2012&​quot;​. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 16 tháng 10, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2012&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2012%2FSUB-EST2012-3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFriend%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181118235330
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.460 seconds
 +Real time usage: 0.587 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4523/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 61510/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8162/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 22468/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.200/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.68 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 494.915 ​     1 -total
 + ​56.72% ​ 280.708 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​36.36% ​ 179.937 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.70% ​  ​92.555 ​     7 Template:​Cite_web
 + ​10.70% ​  ​52.968 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.41%   ​36.675 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  7.39%   ​36.596 ​     3 Template:​Convert
 +  7.08%   ​35.024 ​     2 Template:​Coord
 +  4.76%   ​23.571 ​     1 Template:​Saline_County,​_Nebraska
 +  4.61%   ​22.802 ​    16 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​124167-0!canonical and timestamp 20181118235329 and revision id 840446374
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
b-n-b-nebraska-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)