User Tools

Site Tools


b-t-ti-m-h-t-t-c-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-t-ti-m-h-t-t-c-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​US_Navy_080615-N-7656R-003_Navy_Band_Northwest%27s_Barbershop_Quartet_win_the_hearts_of_the_audience_with_a_John_Philip_Sousa_rendition_of.jpg/​200px-US_Navy_080615-N-7656R-003_Navy_Band_Northwest%27s_Barbershop_Quartet_win_the_hearts_of_the_audience_with_a_John_Philip_Sousa_rendition_of.jpg"​ width="​200"​ height="​143"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​US_Navy_080615-N-7656R-003_Navy_Band_Northwest%27s_Barbershop_Quartet_win_the_hearts_of_the_audience_with_a_John_Philip_Sousa_rendition_of.jpg/​300px-US_Navy_080615-N-7656R-003_Navy_Band_Northwest%27s_Barbershop_Quartet_win_the_hearts_of_the_audience_with_a_John_Philip_Sousa_rendition_of.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​US_Navy_080615-N-7656R-003_Navy_Band_Northwest%27s_Barbershop_Quartet_win_the_hearts_of_the_audience_with_a_John_Philip_Sousa_rendition_of.jpg/​400px-US_Navy_080615-N-7656R-003_Navy_Band_Northwest%27s_Barbershop_Quartet_win_the_hearts_of_the_audience_with_a_John_Philip_Sousa_rendition_of.jpg 2x" data-file-width="​2658"​ data-file-height="​1899"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tứ tấu tiệm hớt tóc của Hải quân Hoa Kỳ </​div></​div></​div>​
 +<p> Một tứ tấu tiệm hớt tóc <b> </b> là một nhóm bốn ca sĩ hát nhạc trong thể loại ca hát, sử dụng bốn phần hài hòa mà không có nhạc cụ đệm chẳng hạn như piano, một phong cách gọi là cappella. Nó bao gồm một <b> dẫn </​b>​phần giọng nói mà thường mang giai điệu / giai điệu; một <b> bass </​b>​phần cung cấp dòng âm bass cho giai điệu; một <b> tenor </​b>​phần hài hòa trên chì; và một <b> baritone </​b>​phần hoàn thành hợp âm với nốt nhạc không được hát bởi các ca sĩ chính, bass hay tenor. Baritone có thể hát ở trên hoặc dưới ca sĩ chính.
 +</​p><​p>​ Quartets có thể là nam hay nữ, nhưng nói chung không phải là nam lẫn nữ. Một tứ tấu tiệm hớt tóc nữ có thể được gọi là tứ tấu <b> Sweet Adelines </b> (lấy danh hiệu từ tiệm cắt tóc cổ điển &​quot;​Sweet Adeline&​quot;​) và phần giọng hát có cùng nhãn, vì vai trò thực hiện các chức năng tương tự trong tứ tấu mặc dù các giọng hát khác nhau. Hầu hết các quartets tiệm hớt tóc là nam giới.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Ca hát tiệm hớt tóc có nguồn gốc từ cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900 của Mỹ, sự kết hợp của cả hai dạng văn hóa biểu cảm đen trắng vào thời điểm đó. <sup id="​cite_ref-Abbot1992_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Ảnh hưởng của người Mỹ gốc Phi đôi khi bị bỏ qua, mặc dù những tứ tấu này có vai trò rất hình thành trong việc phát triển phong cách ca hát này. <sup id="​cite_ref-Henry2000_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Sự nổi tiếng của phong cách đã bị mờ dần vào những năm 1920 và được hồi sinh vào giữa thế kỷ 20 với sự trợ giúp của xã hội. Một số nhà nghiên cứu xem phong cách như là một truyền thống phát minh dựa trên các tính năng âm nhạc đầu tiên và ứng dụng của xã hội của hợp âm cắt tóc với các cuộc thi và các quy tắc của nó. <sup id="​cite_ref-Abbot1992_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-Döhl,​_Frédéric_2014_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Roles_of_vocal_parts">​ Vai trò của các phần giọng hát </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Như một quy luật chung, tứ tấu tiệm hớt tóc sử dụng dàn xếp TTBB (tenor-tenor-baritone-bass),​ với giai đoạn thứ hai về giọng hát chính.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Tenor">​ Tenor </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​f/​fb/​Maxqt.jpg/​220px-Maxqt.jpg"​ width="​220"​ height="​178"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​f/​fb/​Maxqt.jpg/​330px-Maxqt.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​f/​fb/​Maxqt.jpg/​440px-Maxqt.jpg 2x" data-file-width="​1367"​ data-file-height="​1104"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Kỳ hạn thường hài hòa trên đầu trang, khiến phần cao nhất trong tứ tấu. Vì vậy, để không chế ngự ca sĩ chính, người mang giai điệu, phần thường được hát trong falsetto, chất lượng nhẹ nhàng hơn hát trong đăng ký phương thức, <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ mặc dù một số tứ tấu sử dụng các kỳ hạn <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Những ví dụ đáng chú ý về tứ tấu tiệm hớt tóc sử dụng giai đoạn đầy đủ giọng nói bao gồm The Buffalo Bills và Boston Common. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​p><​p>​ Phạm vi của một tenor trong music barbershop không nhất thiết phải tương ứng chặt chẽ với phạm vi của một kỳ hạn trong tiết mục cổ điển, thường là nhiều hơn trong phạm vi của dãy phản kháng cổ điển. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lead">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> ) thường hát giai điệu chính.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Baritone">​ Baritone </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Baritone thường hoàn thành hợp âm với giọng nói trung bình, thường hơi thấp hơn (đôi khi ở trên) dẫn đầu.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Bass">​ Bass </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Bass luôn hát và hài hòa các nốt thấp nhất, thường đặt gốc của hợp âm cho hợp âm vị trí gốc hoặc hát nốt thấp nhất của hợp âm để đảo ngược hợp âm.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_popular_culture">​ Trong văn hóa phổ biến </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Abbot1992-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Abbott, Lynn (1992). &​quot;<​span class="​cs1-kern-left">​ &#​39;</​span>​ Chơi trò chơi cửa hàng cắt tóc đó&#​39;:​ Một trường hợp cho nguồn gốc người Mỹ gốc Phi của tiệm hớt tóc hài hòa&​quot;​. <i> Nhạc Mỹ </i>. Nhà in Đại học Illinois. <b> 10 </b> (3): 289–325. doi: 10.2307 / 3051597 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=American+Music&​rft.atitle=%27Play+That+Barber+Shop+Chord%27%3A+A+Case+for+the+African-American+Origin+of+Barbershop+Harmony&​rft.volume=10&​rft.issue=3&​rft.pages=289-325&​rft.date=1992&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F3051597&​rft.aulast=Abbott&​rft.aufirst=Lynn&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Henry2000-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Henry, James Earl (2000). <i> Nguồn gốc của tiệm hớt tóc hài hòa: Nghiên cứu về mối liên kết của các tiệm cắt tóc với các nghệ thuật người Mỹ gốc Phi khác được chứng minh qua các bản ghi và sắp xếp các tứ tấu đen trắng đầu tiên </i>. Đại học Washington </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origins+of+Barbershop+Harmony%3A+A+Study+of+Barbershop%27s+Links+to+Other+African+American+Musics+as+Evidenced+through+Recordings+and+Arrangements+of+Early+Black+and+White+Quartets&​rft.pub=Washington+University&​rft.date=2000&​rft.au=Henry%2C+James+Earl&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch sử Tứ tấu tiệm hớt tóc, Truyền thống được vinh danh&​quot;​. Ngày 8 tháng 5 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 7, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=History+of+the+Barbershop+Quartet%2C+A+Time-Honored+Tradition&​rft.date=2012-05-08&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.barber-schools.org%2Fblog%2Fhistory-of-the-barber-shop-quartet-a-time-honored-tradition&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Döhl,​_Frédéric_2014-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Döhl, Frédéric (2014): Từ phong cách hài hòa đến thể loại. Lịch sử ban đầu (1890 - 1940) của Hiệu cắt tóc thuật độc đáo của Mỹ. Âm nhạc Mỹ 32, không. 2, 123–171 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Averill, Gage (2003): Bốn phần, không chờ đợi. Một lịch sử xã hội của Mỹ Tiệm hớt tóc Harmony. New York: Nhà xuất bản Đại học Oxford </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Garnett, Liz (2005): Người thợ cắt tóc người Anh: Nghiên cứu về giá trị âm nhạc-xã hội. London: Ashgate </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Hoch, Matthew (2014). <i> Từ điển cho các từ điển ca sĩ hiện đại dành cho nhạc sĩ hiện đại </i>. Lanham: Nhà xuất bản Rowman &amp; Littlefield. trang 20–1. ISBN 0-8108-8656-1. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+dictionary+for+the+modern+singer+dictionaries+for+the+modern+musician&​rft.place=Lanham&​rft.pages=20-1&​rft.pub=Rowman+%26+Littlefield+Publishers&​rft.date=2014&​rft.isbn=0-8108-8656-1&​rft.aulast=Hoch&​rft.aufirst=Matthew&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ người chỉnh sửa, W.K. McNeil, (2005). <i> Bách khoa toàn thư của âm nhạc phúc âm Mỹ </i>. Hoboken: Taylor và Francis. ISBN 1-135-37700-6. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Encyclopedia+of+American+gospel+music&​rft.place=Hoboken&​rft.pub=Taylor+and+Francis&​rft.date=2005&​rft.isbn=1-135-37700-6&​rft.aulast=editor&​rft.aufirst=W.K.+McNeil%2C&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation journal">​ &​quot;​Hội trường Danh vọng Xã hội, Lớp 2014&​quot;​. <i> The Harmonizer </i>. Nashville: Hiệp hội Hòa nhập tiệm hớt tóc: 23. Mùa đông 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 12 tháng 5 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Harmonizer&​rft.atitle=Society+Hall+of+Fame%2C+Class+of+2014&​rft.ssn=winter&​rft.pages=23&​rft.date=2014&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.issuu.com%2Ftheharmonizer%2Fdocs%2Fthe_harmonizer_-_nov-dec_2014&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ca hát nhạc kịch tứ tấu&​quot;​. <i> Encyclopædia Britannica </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 12 tháng 5 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Encyclop%C3%A6dia+Britannica&​rft.atitle=Barbershop+quartet+singing&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FEBchecked%2Ftopic%2F52893%2Fbarbershop-quartet-singing&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Frasier - Phần 6, Tập 2: Lời nguyền của Frasier&​quot;​. <i> TV.com </i>. TV.com. Ngày 1 tháng 10 năm 1998 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 7, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=TV.com&​rft.atitle=Frasier+%E2%80%93+Season+6%2C+Episode+2%3A+Frasier%27s+Curse&​rft.date=1998-10-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tv.com%2Fshows%2Ffrasier%2Ffrasiers-curse-9227%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABarbershop+quartet"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Martin, Jeff (2004). The Simpsons season 5 DVD bình luận cho tập &​quot;​Homer&#​39;​s Barbershop Quartet&​quot;​ (DVD). 20th Century Fox </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan đến tứ tấu tiệm hớt tóc tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181108165549
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.218 seconds
 +Preprocessor visited node count: 567/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 13401/​2097152 bytes
 +Template argument size: 308/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 22325/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 2/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 179.433 ​     1 -total
 + ​75.71% ​ 135.857 ​     1 Template:​Reflist
 + ​44.67% ​  ​80.158 ​     2 Template:​Cite_journal
 + ​14.06% ​  ​25.234 ​     1 Template:​Main
 +  9.37%   ​16.805 ​     3 Template:​Cite_book
 +  8.28%   ​14.851 ​     3 Template:​Cite_web
 +  6.04%   ​10.833 ​     1 Template:​Commons_category-inline
 +  4.28%    7.681      1 Template:​Sister-inline
 +  1.52%    2.729      1 Template:​Main_other
 +  1.41%    2.528      1 Template:​Column-width
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​152558-0!canonical and timestamp 20181108165549 and revision id 867890492
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
b-t-ti-m-h-t-t-c-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)