User Tools

Site Tools


ballinger-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ballinger-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Texas, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Ballinger </b> (<span class="​nowrap"/>​ <i title="​English pronunciation respelling"><​span style="​font-size:​90%">​ BAL </​span>​ -in-jər </i>) là một thành phố ở Quận Runnels, Texas, Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Dân số là 3.767 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Đây là quận lỵ quận Runnels.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ballinger nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 31 ° 44′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 99 ° 57′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 31,733 ° N 99,950 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 31,733; -99,950 [19659014] (31,7409, -99,9538). [19659015] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 3,4 dặm vuông (8,7 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 0,0019 dặm vuông (0.005 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 0,06%, được bao phủ bởi nước. [19659016] Ballinger là khoảng 70 dặm (110 km) về phía nam của Abilene. [19659017] Nhân khẩu học [19659007] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,128 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,536 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 213,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,767 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −21,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,187 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 51,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,472 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,302 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.043 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,203 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −16,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,207 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,975 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,243 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,767 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.731 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,0% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ năm 2000, 4.243 người, 1.578 hộ gia đình và 1.093 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.266,7 người trên một dặm vuông (489,0 / km²). 1.879 đơn vị nhà ở trung bình 560,9 mỗi dặm vuông (216,6 / km²). Các trang điểm chủng tộc của thành phố là 79,68% trắng, 2,14% người Mỹ gốc Phi, 0,71% người Mỹ bản địa, 0,45% người châu Á, 14,52% từ các chủng tộc khác, và 2,50% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 31,28% dân số.
 +</​p><​p>​ Trong số 1.578 hộ gia đình, 33,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 53,0% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 11,6% có chủ hộ nữ không có chồng và 30,7% không phải là gia đình. Khoảng 28,6% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,1% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,53 và quy mô gia đình là 3,10.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được phân phối là 26,9% dưới 18 tuổi, 6,4% từ 18 đến 24, 25,5% từ 25 đến 44, 21,0% từ 45 đến 64 và 20,2% là 65 tuổi đặt hàng. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 88,3 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 80,9 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 26.129 đô la và cho một gia đình là 31.393 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 24,207 so với $ 18,951 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 11.917 đô la. Khoảng 14,3% gia đình và 17,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 18,1% những người dưới 18 tuổi và 25,0% trong độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Thành phố được phục vụ bởi Ballinger Independent School District và là nơi có Ball Bear High School Bearcats.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Ballinger là quê hương của đội bóng chày giải ngoại hạng Ballinger Cats từ những năm 1920 đến nay tan rã vào cuối những năm 1950. Họ đã được liên kết với Cincinnati Reds 1947-1950, cũng như với các bygone St. Louis Browns trong những năm 1930 và đầu những năm 1940. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (February 2017)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Khí hậu trong khu vực này được đặc trưng bởi mùa hè nóng ẩm và thường nhẹ đến mùa đông mát mẻ. Theo hệ thống phân loại khí hậu Köppen, Ballinger có khí hậu cận nhiệt đới ẩm ướt, <i> Cfa </i> về bản đồ khí hậu. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABallinger%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABallinger%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABallinger%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (DP-1) : Thành phố Ballinger, Texas &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 21 tháng 3, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28DP-1%29%3A+Ballinger+city%2C+Texas&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US4805456&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABallinger%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABallinger%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GlennFortBendpub-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Glenn, Mike. &​quot;​Nhà xuất bản Fort Bend qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 72.&​quot;​ <i> Biên niên sử Houston </i>. Ngày 8 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2014. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABallinger%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABallinger%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Tóm tắt khí hậu cho Ballinger, Texas </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181118234650
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.608 seconds
 +Real time usage: 0.803 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5449/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 132503/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12889/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 19547/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.247/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.66 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 642.261 ​     1 -total
 + ​47.51% ​ 305.166 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​30.66% ​ 196.931 ​     1 Template:​Infobox
 + ​14.44% ​  ​92.729 ​     1 Template:​Reflist
 + ​12.57% ​  ​80.744 ​     7 Template:​Cite_web
 +  8.29%   ​53.258 ​     1 Template:​Commons_category
 +  8.13%   ​52.214 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.79%   ​43.589 ​     2 Template:​Coord
 +  5.37%   ​34.483 ​    17 Template:​Rnd
 +  5.24%   ​33.667 ​     3 Template:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​136540-0!canonical and timestamp 20181118234649 and revision id 826225379
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
ballinger-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)