User Tools

Site Tools


bassett-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bassett-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Nebraska, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bassett </b> là một thành phố ở hạt Rock, Nebraska, Hoa Kỳ. Dân số là 619 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-GR6_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bassett đã được platted vào năm 1884 ngay sau khi đường sắt được xây dựng thông qua lãnh thổ đó. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Các nguồn khác nhau cho dù đó là được đặt tên cho AN Bassett, <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ hoặc JW Basset, <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ một người định cư tiên phong.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bassett được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 35′2 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 99 ° 32′14 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659015] 42,58389 ° N 99,53722 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42,58389; -99,53722 [19659017] (42,583787, -99,​537342). [19659018] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,44 dặm vuông (1,14 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Tổng điều tra 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 619 người , 306 hộ gia đình và 162 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 1.406,8 người trên mỗi dặm vuông (543,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 410 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 931,8 mỗi dặm vuông (359,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 98,4% người da trắng, 1,1% người Mỹ bản xứ, 0,3% người châu Á và 0,2% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,2% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 306 hộ, trong đó 19,0% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 44,8% là cặp vợ chồng chung sống, 4,9% có chủ hộ nữ không có chồng, 3,3% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 47,1% không phải là gia đình. 43,8% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 24,1% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 1,92 và quy mô gia đình trung bình là 2,64.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thành phố là 51,9 năm. 17,8% cư dân dưới 18 tuổi; 5% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 18,4% là từ 25 đến 44; 28,9% là từ 45 đến 64; và 29,7% là 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 46,8% nam và 53,2% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, đã có 743 người, 355 hộ gia đình và 189 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 1.676,8 người trên một dặm vuông (652.0 / km²). Có 419 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 945,6 mỗi dặm vuông (367,7 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 98,25% người da trắng, 0,67% người Mỹ bản địa, 0,27% người châu Á, 0,13% so với các chủng tộc khác và 0,67% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,67% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 355 hộ, trong đó 21,4% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 46,5% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 5,9% có chủ hộ nữ không có chồng và 46,5% là gia đình không phải là gia đình. 43,1% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 24,2% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,01 và quy mô gia đình trung bình là 2,80.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 19,9% dưới 18 tuổi, 6,2% từ 18 đến 24, 21,0% từ 25 đến 44, 22,3% từ 45 đến 64 và 30,6% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 47 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 79 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 75,5 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong thành phố là 24.412 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 32.778 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 25,329 so với $ 15,278 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thành phố là $ 13,856. Khoảng 16,8% gia đình và 20,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 34,2% những người dưới 18 tuổi và 15,7% những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Trường Công Quận Rock điều hành các trường công lập.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-12 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Basset,​ Rock&​quot;​. <i> Trung tâm công nghệ thông tin quản lý đất tiên tiến </i>. Đại học Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 8 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Center+for+Advanced+Land+Management+Information+Technologies&​rft.atitle=Basset%2C+Rock&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.casde.unl.edu%2Fhistory%2Fcounties%2Frock%2Fbassett%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Burr, George L. (1921). <i> Lịch sử Hamilton và Clay Counties, Nebraska, Tập 1 </i>. S.J. Công ty xuất bản Clarke. p. 135. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Hamilton+and+Clay+Counties%2C+Nebraska%2C+Volume+1&​rft.pages=135&​rft.pub=S.J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1921&​rft.au=Burr%2C+George+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DInM_AAAAYAAJ%26pg%3DPA135%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Công ty đường sắt Chicago và North Western (1908). <i> Lịch sử nguồn gốc của tên địa danh được kết nối với Chicago &amp; North Western và Chicago, St. Paul, Minneapolis &amp; Omaha Railways </i>. p. 41. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=A+History+of+the+Origin+of+the+Place+Names+Connected+with+the+Chicago+%26+North+Western+and+Chicago%2C+St.+Paul%2C+Minneapolis+%26+Omaha+Railways&​rft.pages=41&​rft.date=1908&​rft.au=Chicago+and+North+Western+Railway+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOspBAQAAMAAJ%26pg%3DPA41&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABassett%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181119025817
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.436 seconds
 +Real time usage: 0.560 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4522/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 63772/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7589/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 29320/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.194/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.22 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 498.672 ​     1 -total
 + ​57.42% ​ 286.334 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​31.93% ​ 159.206 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.51% ​  ​92.322 ​     9 Template:​Cite_web
 + ​12.19% ​  ​60.809 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.04%   ​35.115 ​     2 Template:​Coord
 +  7.00%   ​34.908 ​     3 Template:​Convert
 +  5.89%   ​29.370 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.01%   ​24.971 ​     1 Template:​Pagetype
 +  3.62%   ​18.031 ​    14 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​124160-0!canonical and timestamp 20181119025816 and revision id 840440064
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
bassett-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)