User Tools

Site Tools


beatlesque-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

beatlesque-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Beatles_ad_1965_just_the_beatles_crop.jpg/​260px-Beatles_ad_1965_just_the_beatles_crop.jpg"​ width="​260"​ height="​189"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Beatles_ad_1965_just_the_beatles_crop.jpg/​390px-Beatles_ad_1965_just_the_beatles_crop.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Beatles_ad_1965_just_the_beatles_crop.jpg/​520px-Beatles_ad_1965_just_the_beatles_crop.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​581"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> &​quot;<​b>​ Beatlesque </​b>&​quot;​ (<span class="​nowrap"/>​) hoặc &​quot;<​b>​ Beatles-esque </​b>&​quot;​ mô tả sự giống nhau về âm nhạc với ban nhạc rock Anh quốc The Beatles. <sup id="​cite_ref-SakamotoBeatlesque_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Definitions">​ Định nghĩa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Để giải thích rõ hơn ý nghĩa của từ này, tám câu trả lời có thể có được xây dựng bởi nhà sản xuất radio Kevin Howlett, giáo sư âm nhạc Rob Bowman và tay trống của Klaatu, Terry Draper:
 +</p>
 +<​p><​i>​ Ngôi sao Toronto </​i><​span class="​nowrap"​ style="​padding-left:​0.1em;">​ Jack Sakamoto của </​span>​ nhận xét: &​quot;​[some people'​s] khái niệm về âm thanh đó bao gồm tất cả mọi người từ Panic! Tại Disco tới Billy Joel với Red Hot Chili Peppers. Với những điểm tham chiếu đó, nó gây tranh cãi cho dù bản thân Beatles có đủ điều kiện cho tính từ âm nhạc của họ hay không. ”<sup id="​cite_ref-SakamotoBeatlesque_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Associated_artists">​ Nghệ sĩ liên kết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <b> Những hành vi đáng chú ý được mô tả là&​quot;​ Beatlesque &​quot;</​b>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Elo_27041978_04_800.jpg/​220px-Elo_27041978_04_800.jpg"​ width="​220"​ height="​136"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Elo_27041978_04_800.jpg/​330px-Elo_27041978_04_800.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Elo_27041978_04_800.jpg/​440px-Elo_27041978_04_800.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​495"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Oasis_Liam_and_Noel.jpg/​220px-Oasis_Liam_and_Noel.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Oasis_Liam_and_Noel.jpg/​330px-Oasis_Liam_and_Noel.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Oasis_Liam_and_Noel.jpg/​440px-Oasis_Liam_and_Noel.jpg 2x" data-file-width="​449"​ data-file-height="​300"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ 19659011] Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ beatlesque </​b></​i> ​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-SakamotoBeatlesque-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <sup> <​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ e </b> </i> </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ f </b> </i> </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ g </b> </i> </​sup>​ <sup> <​i><​b>​ h </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Sakamoto, John (1 tháng 11 năm 2013). &​quot;​Chúng tôi thực sự có ý nghĩa gì với &#​39;​Beatlesque&#​39;?&​quot;​. Ngôi sao Toronto </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=What+do+we+really+mean+by+%E2%80%98Beatlesque%E2%80%99%3F&​rft.pub=Toronto+Star&​rft.date=2013-11-01&​rft.aulast=Sakamoto&​rft.aufirst=John&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.thestar.com%2Fentertainment%2Fmusic%2F2013%2F11%2F01%2Fwhat_do_we_really_mean_by_beatlesque.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Inglis, Sam (2003). <i> Thu hoạch của Neil Young </i>. Xuất bản Bloomsbury. p. 12. ISBN 978-1-4411-8896-0 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Neil+Young%27s+Harvest&​rft.pages=12&​rft.pub=Bloomsbury+Publishing&​rft.date=2003&​rft.isbn=978-1-4411-8896-0&​rft.aulast=Inglis&​rft.aufirst=Sam&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DMqrNBDssP1wC%26pg%3DPT12&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Kemp, Mark (2006). <i> Dixie Lullaby: Câu chuyện về âm nhạc, chủng tộc và sự khởi đầu mới ở miền Nam mới </i>. Đại học Georgia Press. p. 27. ISBN 978-0-8203-2872-0. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Dixie+Lullaby%3A+A+Story+of+Music%2C+Race%2C+and+New+Beginnings+in+a+New+South&​rft.pages=27&​rft.pub=University+of+Georgia+Press&​rft.date=2006&​rft.isbn=978-0-8203-2872-0&​rft.aulast=Kemp&​rft.aufirst=Mark&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DJdMX9tbWdEMC%26pg%3DPA27&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Schinder, Scott; Schwartz, Andy (2008). <i> Các biểu tượng của Rock </i>. Báo chí Greenwood. trang 257–258. ISBN 978-0-313-33846-5. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Icons+of+Rock&​rft.pages=257-258&​rft.pub=Greenwood+Press&​rft.date=2008&​rft.isbn=978-0-313-33846-5&​rft.aulast=Schinder&​rft.aufirst=Scott&​rft.au=Schwartz%2C+Andy&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DkUQJAQAAMAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ &​quot;​ELO:​ Ban nhạc The Beatles có thể là&​quot;​. The Guardian. Ngày 16 tháng 10 năm 2008 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 12 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=ELO%3A+The+band+the+Beatles+could+have+been&​rft.date=2008-10-16&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fmusic%2Fmusicblog%2F2008%2Foct%2F16%2Felo-better-than-beatles&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Young, Clive (2004). <i> Crank It Up: Bí mật âm thanh sống động của các kỹ sư viên hàng đầu </i>. Hal Leonard. p. 167. ISBN 978-1-61774-510-2. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Crank+It+Up%3A+Live+Sound+Secrets+of+the+Top+Tour+Engineers&​rft.pages=167&​rft.pub=Hal+Leonard&​rft.date=2004&​rft.isbn=978-1-61774-510-2&​rft.aulast=Young&​rft.aufirst=Clive&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9a3apj_GsyIC%26pg%3DPA167&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Glassman, Julie (30 tháng 11 năm 2001). &​quot;​Dấu ấn âm nhạc của The Beatles&​quot;​. <i> BBC News </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BBC+News&​rft.atitle=The+Beatles%27+musical+footprints&​rft.date=2001-11-30&​rft.aulast=Glassman&​rft.aufirst=Julie&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F1%2Fhi%2Fentertainment%2F1452393.stm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Khơi dậy, Richard (2012). <i> Ai đã viết cuốn sách tình yêu? </i>. Tăng gấp đôi Canada. p. 108. ISBN 978-0-385-67442-3. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Who+Wrote+the+Book+Of+Love%3F&​rft.pages=108&​rft.pub=Doubleday+Canada&​rft.date=2012&​rft.isbn=978-0-385-67442-3&​rft.aulast=Crouse&​rft.aufirst=Richard&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DOyZyWKcmRhEC%26pg%3DPT108&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ George, Nelson (2003). <i> Cái chết của Nhịp điệu và Blues </i>. Penguin Publishing Group. p. 165. ISBN 978-1-101-16067-1. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Death+of+Rhythm+and+Blues&​rft.pages=165&​rft.pub=Penguin+Publishing+Group&​rft.date=2003&​rft.isbn=978-1-101-16067-1&​rft.aulast=George&​rft.aufirst=Nelson&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DGgHIe-GFjZUC%26pg%3DPT165&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Unterberger,​ Richie (2003). <i> Eight Miles High: Flight Folk rock từ Haight-Ashbury để Woodstock </i>. Sách Backbeat. Trang 39–. ISBN 978-0-87930-743-1. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Eight+Miles+High%3A+Folk-rock%27s+Flight+from+Haight-Ashbury+to+Woodstock&​rft.pages=39-&​rft.pub=Backbeat+Books&​rft.date=2003&​rft.isbn=978-0-87930-743-1&​rft.aulast=Unterberger&​rft.aufirst=Richie&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Daw6kSkR3eXgC%26pg%3DPA39&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Unterberger,​ Richie. &​quot;​Por Favor! - Los Shakers&​quot;​. AllMusic <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 5, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Por+Favor%21+-+Los+Shakers&​rft.pub=AllMusic&​rft.aulast=Unterberger&​rft.aufirst=Richie&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.allmusic.com%2Falbum%2Fpor-favor%21-mw0000102599&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Riley2002-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Riley, Tim (2002). <i> Tell Me Why: Một bình luận của Beatles </i>. Da Capo Press. p. 340. ISBN 978-0-306-81120-3. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Tell+Me+Why%3A+A+Beatles+Commentary&​rft.pages=340&​rft.pub=Da+Capo+Press&​rft.date=2002&​rft.isbn=978-0-306-81120-3&​rft.aulast=Riley&​rft.aufirst=Tim&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DJXn8AgAAQBAJ%26pg%3DPA340&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Johnston, Richard (2004). <i> Làm thế nào để chơi Rhythm Guitar: Khái niệm cơ bản &amp; Beyond </i>. Sách Backbeat. p. 63. ISBN 978-0-87930-811-7. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=How+to+Play+Rhythm+Guitar%3A+The+Basics+%26+Beyond&​rft.pages=63&​rft.pub=Backbeat+Books&​rft.date=2004&​rft.isbn=978-0-87930-811-7&​rft.aulast=Johnston&​rft.aufirst=Richard&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Devf8OMnRpqMC%26pg%3DPA63&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeatlesque"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181116100633
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.408 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1162/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 57851/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5258/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 35651/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.131/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 317.781 ​     1 -total
 + ​48.24% ​ 153.306 ​     1 Template:​Reflist
 + ​21.82% ​  ​69.351 ​     2 Template:​Cite_web
 + ​18.71% ​  ​59.472 ​     1 Template:​IPAc-en
 + ​15.31% ​  ​48.661 ​     9 Template:​Cite_book
 + ​13.75% ​  ​43.695 ​     1 Template:​The_Beatles_main
 + ​11.81% ​  ​37.522 ​     1 Template:​Navbox_musical_artist
 + ​10.43% ​  ​33.148 ​     1 Template:​Navbox
 +  5.09%   ​16.167 ​     1 Template:​Div_col
 +  4.83%   ​15.356 ​     1 Template:​Wiktionary
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​159045-0!canonical and timestamp 20181116100632 and revision id 869090445
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
beatlesque-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)