User Tools

Site Tools


beverly-hills-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

beverly-hills-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Missouri, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Beverly Hills </b> là một thành phố ở St. Louis County, Missouri, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số thành phố là 574. <sup id="​cite_ref-Census_2010_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Beverly Hills nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 41′52 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 90 ° 17′26 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38.697801 ° N 90.290484 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.697801; -90,290484 [19659011]. [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,09 dặm vuông (0,23 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659013] Nhân khẩu học [19659004] </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 687 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 938 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 36,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 849 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9.5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 846 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0.4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 712 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −15.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 660 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 [19659020] 603 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 574 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −4,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 559 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,6% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 574 người, 243 hộ gia đình và 149 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 6.377,8 người trên mỗi dặm vuông (2.462,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 288 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 3.200.0 mỗi dặm vuông (1.235.5 / km <sup> 2 </​sup>​). Các trang điểm chủng tộc của thành phố là 4,2% trắng, 92,7% người Mỹ gốc Phi, 0,2% châu Á, 1,4% từ các chủng tộc khác, và 1,6% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 2,8% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 243 hộ, trong đó 28,0% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 19,3% là cặp vợ chồng chung sống, 35,4% có chủ hộ nữ không có chồng, 6,6% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 38,7% không phải là gia đình. 33,7% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 11,5% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 3,05.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thành phố là 40,6 năm. 21,8% cư dân dưới 18 tuổi; 9,7% trong độ tuổi từ 18 đến 24; 25,9% là từ 25 đến 44; 28,6% là từ 45 đến 64; và 13,9% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 45,6% nam và 54,4% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 603 người, 256 hộ gia đình và 162 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 6,882.0 người trên một dặm vuông (2,586,9 / km²). Có 291 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 3,321,2 mỗi dặm vuông (1.248,4 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 4,74% người da trắng, 94,53% người Mỹ gốc Phi, 0,33% người Mỹ bản xứ và 0,50% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,17% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 256 hộ trong đó 25,4% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 26,2% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 30,9% có chủ hộ nữ không có chồng, và 36,7% là không gia đình. 34,4% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,7% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 2,99.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được lan ra với 25,4% dưới 18 tuổi, 7,3% từ 18 đến 24, 26,2% từ 25 đến 44, 26,0% từ 45 đến 64 và 15,1% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 76,8 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 69,8 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong thành phố là 30.060 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 32.411 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,333 so với $ 26,635 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 14.411 đô la. Khoảng 14,2% gia đình và 18,0% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 23,9% những người dưới 18 tuổi và 11,1% trong số những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Municipal_Court">​ Tòa án thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 2014, Beverly Hills có doanh thu chung là 794.975 đô la, 402,636 đô la hoặc 51% trong số đó đến từ tiền phạt và phí được thu bởi Tòa án thành phố của nó. Sử dụng dân số 574 người từ Tổng điều tra năm 2010, Tòa án thành phố thu được 701,45 đô la cho mỗi người. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào tháng 5 năm 2015, báo cáo cho biết thị trấn bắt giữ tội phạm nhẹ gấp đôi quốc gia <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-07-14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chủng tộc, gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh, Tuổi tác và Nhà ở: Dữ liệu Tái phân bổ Dân số năm 2010 (Luật Công 94-171) Tóm tắt Tệp (QT-PL ), Thành phố Beverly Hills, Missouri &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American FactFinder 2. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 18 tháng 10, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Race%2C+Hispanic+or+Latino%2C+Age%2C+and+Housing+Occupancy%3A+2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File+%28QT-PL%29%2C+Beverly+Hills+city%2C+Missouri&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+FactFinder+2&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.stltoday.com/​news/​local/​with-court-revenue-facing-limits-budgets-look- tenuous-in-many / article_97ada24f-14b8-5737-b14d-e67da840b15f.html </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Reilly, Ryan; Stuart, Mariah (ngày 4 tháng 5 năm 2015). &​quot;​Thị trấn nhỏ bé này gần St. Louis đang thực hiện các vụ bắt giữ tội phạm nhỏ tại 100 lần Trung bình quốc gia&​quot;​. Huffington Post <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 5 tháng 5 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=This+Tiny+Town+Near+St.+Louis+Is+Making+Minor-Crime+Arrests+At+100+Times+The+National+Average&​rft.date=2015-05-04&​rft.aulast=Reilly&​rft.aufirst=Ryan&​rft.au=Stuart%2C+Mariah&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2F2015%2F05%2F04%2Fst-louis-county-arrests-police_n_7206002.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABeverly+Hills%2C+Missouri"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181119001014
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.520 seconds
 +Real time usage: 0.626 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4369/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 87633/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13385/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 25125/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.228/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.79 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 531.654 ​     1 -total
 + ​59.26% ​ 315.048 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​34.97% ​ 185.942 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.69% ​ 125.929 ​     1 Template:​Reflist
 + ​19.61% ​ 104.255 ​     8 Template:​Cite_web
 + ​12.78% ​  ​67.927 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.73%   ​41.091 ​     2 Template:​Coord
 +  6.65%   ​35.356 ​     3 Template:​Convert
 +  4.69%   ​24.939 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  4.59%   ​24.425 ​     1 Template:​St._Louis_County,​_Missouri
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123167-0!canonical and timestamp 20181119001013 and revision id 867006422
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
beverly-hills-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)