User Tools

Site Tools


bierbeek-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bierbeek-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Đô thị trong Cộng đồng Flemish, Bỉ </p>
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Bierbeek </​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;"><​span class="​category">​ Thành phố </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bierbeek Hilarius A.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Bierbeek_Hilarius_A.jpg/​250px-Bierbeek_Hilarius_A.jpg"​ width="​250"​ height="​157"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Bierbeek_Hilarius_A.jpg/​375px-Bierbeek_Hilarius_A.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​Bierbeek_Hilarius_A.jpg/​500px-Bierbeek_Hilarius_A.jpg 2x" data-file-width="​2853"​ data-file-height="​1790"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center"><​table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt=" Cờ của Bierbeek " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Bierbeek.svg/​100px-Flag_of_Bierbeek.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Bierbeek.svg/​150px-Flag_of_Bierbeek.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Bierbeek.svg/​200px-Flag_of_Bierbeek.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​480"/><​br/><​small>​ Cờ </​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt=" Huy hiệu của Bierbeek " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Blason_ville_be_Bierbeek.svg/​73px-Blason_ville_be_Bierbeek.svg.png"​ width="​73"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Blason_ville_be_Bierbeek.svg/​109px-Blason_ville_be_Bierbeek.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​39/​Blason_ville_be_Bierbeek.svg/​145px-Blason_ville_be_Bierbeek.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​660"/><​br/><​small>​ Huy hiệu [19659009] Bierbeek nằm ở Bỉ " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Belgium_location_map.svg/​250px-Belgium_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​217"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Belgium_location_map.svg/​375px-Belgium_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Belgium_location_map.svg/​500px-Belgium_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1136"​ data-file-height="​988"/><​div style="​position:​absolute;​top:​37.192%;​left:​54.617%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt=" Bierbeek &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png &​quot;​title =&quot; Bierbeek &​quot;​width =&quot; 6 &​quot;​height =&quot; 6 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, // tải lên .wikimedia.org / wikipedia / commons / thumb / 0 / 0c / Red_pog.svg / 12px-Red_pog.svg.png 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-width =&quot; 64 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 64 &​quot;/&​gt;​ [19659011] Bierbeek </​p></​div></​div></​div><​div><​small>​ Vị trí ở Bỉ
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;​margin-top:​2px;​ border:1px solid grey;"><​p>​ Vị trí của Bierbeek ở Flemish Brabant </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;​text-align:​ center;">​
 +<img alt=" BierbeekLocatie.png &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2a/​BierbeekLocatie.png/​250px-BierbeekLocatie.png &​quot;​chiều rộng = &​quot;​250&​quot;​ height = &​quot;​188&​quot;​ srcset = &​quot;//​ upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2a/​BierbeekLocatie.png 1.5x&​quot;​ dữ liệu-tệp-width = &​quot;​270&​quot;​ dữ liệu-tệp-chiều cao = &quot; 203 &​quot;/&​gt;​ </​div></​div></​small></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 50 ° 50′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 04 ° 46′E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 50,833 ° N 4.767 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 50,833; 4.767 </​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 50 ° 50′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 04 ° 46′E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 50,833 ° N 4,767 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 50,833; 4.767 [19659027] </​th><​td>​ Bỉ </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Cộng đồng </​th><​td>​ Cộng đồng Flemish </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Vùng </​th><​td>​ Vùng Flemish </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Tỉnh </​th><​td>​ Vùng tàn bạo Flemish </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Quận </​th><​td>​ Leuven </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Chính phủ <span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng </​th><​td>​ Đánh dấu Cardoen (CD &amp; V) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đảng / các bên quản lý </​th><​td>​ CD &amp; V, N-VA, sp.a </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Khu vực <span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng số </​th><​td>​ 39,73 km <sup> 2 </​sup>​ (15,34 dặm vuông) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Dân số <span style="​font-weight:​normal">​ (1 tháng 1 2017) <sup id="​cite_ref-pop-town_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng số </​th><​td>​ 10,017 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 250 / km <sup> 2 </​sup>​ (650 / sq mi) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Mã bưu điện </​th><​td class="​adr"><​span class="​postal-code">​ 3360 </​span>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Mã vùng </​th><​td>​ 016 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ www.bierbeek.be </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Bierbeek </b> (<​small>​ Phát âm tiếng Hà Lan: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ˈbiːrbeːk]</​span>​) là một đô thị nằm ở tỉnh Flemish Brabant của Bỉ. Đô thị này bao gồm các thị trấn của Bierbeek thích hợp, Korbeek-Lo, Lovenjoel và Opvelp. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, Bierbeek có tổng dân số là 9.147 người. Tổng diện tích là 39,73 km², mật độ dân số là 230 người / km².
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​ Gaston Roelants (sinh năm 1937), vận động viên </li>
 +<li> Frederik Veuchelen (sinh năm 1978), người đi xe đạp </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-pop-town-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Dân số cho mỗi đô thị 1 tháng 1 năm 2017 (XLS; 397 KB) </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/> ​ Phương tiện liên quan đến Bierbeek tại Wikimedia Commons </li>
 +<li> Trang web chính thức - Chỉ có tại Flemish </​li></​ul><​div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Bierbeek"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm tiếp giáp với Bierbeek </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​table role="​presentation"​ style="​width:​100%;​ margin:0; text-align:​center;"><​tbody><​tr><​td>​ Leuven </td>
 +<​td><​br/></​td>​
 +<td> Lubbeek </td>
 +</​tr><​tr><​td style="​width:​33%">​ Oud-Heverlee </td>
 +<td style="​width:​33%;">​
 +<​div><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Pfeil_oben.svg/​14px-Pfeil_oben.svg.png"​ title="​North"​ width="​14"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Pfeil_oben.svg/​21px-Pfeil_oben.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Pfeil_oben.svg/​28px-Pfeil_oben.svg.png 2x" data-file-width="​501"​ data-file-height="​595"/></​div>​
 +<div style="​white-space:​nowrap;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Pfeil_links.svg/​17px-Pfeil_links.svg.png"​ title="​West"​ width="​17"​ height="​14"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Pfeil_links.svg/​25px-Pfeil_links.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Pfeil_links.svg/​33px-Pfeil_links.svg.png 2x" data-file-width="​595"​ data-file-height="​501"/><​b style="​display:​inline-block;​ vertical-align:​middle;​ margin:​0.75em 1em">​ Bierbeek </​b><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Pfeil_rechts.svg/​17px-Pfeil_rechts.svg.png"​ title="​East"​ width="​17"​ height="​14"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Pfeil_rechts.svg/​25px-Pfeil_rechts.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c5/​Pfeil_rechts.svg/​33px-Pfeil_rechts.svg.png 2x" data-file-width="​595"​ data-file-height="​501"/></​div>​
 +<​div><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Pfeil_unten.svg/​14px-Pfeil_unten.svg.png"​ title="​South"​ width="​14"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Pfeil_unten.svg/​21px-Pfeil_unten.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Pfeil_unten.svg/​28px-Pfeil_unten.svg.png 2x" data-file-width="​501"​ data-file-height="​595"/></​div>​
 +</td>
 +<td style="​width:​33%">​ Boutersem </td>
 +</​tr><​tr><​td>​ Grez-Doiceau (WBR) </td>
 +<td> Beauvechain (WBR) </td>
 +<td/>
 +</​tr></​tbody></​table></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Municipalities_in_the_province_of_Flemish_Brabant,​_Flanders,​_Belgium"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​abbr title="​View this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ v </​abbr></​li><​li class="​nv-talk"><​abbr title="​Discuss this template"​ style=";;​background:​none transparent;​border:​none;​-moz-box-shadow:​none;​-webkit-box-shadow:​none;​box-shadow:​none;​ padding:​0;">​ t [19659078] e </​abbr></​li></​ul></​div><​div id="​Municipalities_in_the_province_of_Flemish_Brabant,​_Flanders,​_Belgium"​ style="​font-size:​114%;​margin:​0 4em">​ Các thành phố thuộc tỉnh Flemish Brabant, Flanders, Bỉ </​div></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Halle-Vilvoorde </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​ Affligem </li>
 +<li> Asse </li>
 +<li> Beersel </li>
 +<li> Bever </li>
 +<li> Dilbeek </li>
 +<li> Drogenbos </li>
 +<li> Galmaarden </li>
 +<li> Gooik </li>
 +<li> Grimbergen </li>
 +<li> Halle </li>
 +<li> Herne </li>
 +<li> Hoeilaart </li>
 +<li> Kampenhout </li>
 +<li> Kapelle-op-den-Bos </li>
 +<li> Kraainem [19659] 059] Lennik </li>
 +<li> Liedekerke </li>
 +<li> Linkebeek </li>
 +<li> Luân đôn </li>
 +<li> Machelen </li>
 +<li> Meise </li>
 +<li> Merchtem </li>
 +<li> Opwijk </li>
 +<li> Quá khổ </li>
 +<li> Pepingen </li>
 +<li> Roosdaal </li>
 +<li> Sint-Genesius- Rode </li>
 +<li> Sint-Pieters-Leeuw </li>
 +<li> Steenokkerzeel </li>
 +<li> Ternat </li>
 +<li> Vilvoorde </li>
 +<li> Wemmel </li>
 +<li> Wezembeek-Oppem </li>
 +<li> Zaventem </li>
 +<li> Zemst </​li></​ul></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​2"​ style="​width:​1px;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt=" Belgievlbrabant.png &​quot;​src =&quot; http : //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Belgievlbrabant.png/​100px-Belgievlbrabant.png &​quot;​width =&quot; 100 &​quot;​height =&quot; 84 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​ wikipedia / commons / thumb / 3 / 3f / Belgievlbrabant.png / 150px-Belgievlbrabant.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Belgievlbrabant.png/​200px-Belgievlbrabant.png 2x &​quot;​data-file-width =&quot; 398 &​quot;​data-file-height =&quot; 335 &​quot;/&​gt;​ </​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Leuven </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​ Aarschot </li>
 +<li> Begijnendijk </li>
 +<li> Bekkevoort </li>
 +<li> Bertem </li>
 +<li> Bierbeek </li>
 +<li> Boortmeerbeek [19659059] Boutersem </li>
 +<li> Diest </li>
 +<li> Geetbets </li>
 +<li> Gl abbeek </li>
 +<li> Haacht </li>
 +<li> Herent </li>
 +<li> Hoegaarden </li>
 +<li> Holsbeek </li>
 +<li> Huldenberg </li>
 +<li> Keerbergen </li>
 +<li> Kortenaken </li>
 +<li> Kortenberg </li>
 +<li> Đất đai </li>
 +<li> Leuven </li>
 +<li> Linter </li>
 +<li> Lubbeek [19659059] Oud-Heverlee </li>
 +<li> Rotselaar </li>
 +<li> Scherpenheuvel-Zichem </li>
 +<li> Tervuren </li>
 +<li> Tielt-Winge </li>
 +<li> Tiến hóa </li>
 +<li> Tremelo </li>
 +<li> Zoutleeuw </​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<table class="​metadata plainlinks stub" role="​presentation"​ style="​background:​transparent"><​tbody><​tr><​td><​img alt=" Biểu tượng cò " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flemish_Brabant_Flag.png/​30px-Flemish_Brabant_Flag.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flemish_Brabant_Flag.png/​45px-Flemish_Brabant_Flag.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Flemish_Brabant_Flag.png/​60px-Flemish_Brabant_Flag.png 2x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​133"/></​td><​td><​i>​ Bài viết về vị trí dũng cảm Flemish này là một sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nó </​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​abbr title="​View this template">​ v </​abbr></​li><​li class="​nv-talk"><​abbr title="​Discuss this template">​ t </​abbr></​li><​li class="​nv-edit"><​abbr title="​Edit this template">​ e </​abbr></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181119111748
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.400 seconds
 +Real time usage: 0.547 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4190/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 64953/​2097152 bytes
 +Template argument size: 16552/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 596/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.128/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.6 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 473.030 ​     1 -total
 + ​87.61% ​ 414.425 ​     1 Template:​Infobox_Belgium_Municipality
 + ​85.97% ​ 406.649 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​56.69% ​ 268.176 ​     1 Template:​Infobox
 + ​14.93% ​  ​70.612 ​     1 Template:​Short_description
 + ​10.70% ​  ​50.634 ​     9 Template:​Both
 +  9.41%   ​44.534 ​     1 Template:​Coord
 +  6.34%   ​30.010 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​areadisp
 +  5.96%   ​28.172 ​     1 Template:​Location_map
 +  5.66%   ​26.770 ​     1 Template:​Pagetype
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​158308-0!canonical and timestamp 20181119111748 and revision id 759801288
 + ​--></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
bierbeek-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)