User Tools

Site Tools


blue-hill-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blue-hill-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Nebraska, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Blue Hill </b> là một thành phố ở Hạt Webster, Nebraska, Hoa Kỳ. Dân số là 936 trong cuộc điều tra dân số năm 2010.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Blue Hill ban đầu được gọi là Belmont, và dưới cái tên sau được platted vào năm 1878 khi Burlington và Missouri River Railroad được mở rộng đến thời điểm đó. Khi nó được phát hiện ra rằng một Belmont khác trong tiểu bang đã tồn tại, cái tên đã được đổi thành Blue Hill <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Tên hiện tại ám chỉ đến con sông Blue gần đó <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Đồi Xanh nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 19′52 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 98 ° 27′0 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.33111 ° N 98.45000 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40,33111; -98,45000 [19659016] (40,331008, -98,​449967). [19659017] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,73 dặm vuông (1,89 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Blue Hill tọa lạc tại 22,5 dặm về phía bắc của ranh giới tiểu bang Nebraska-Kansas và là 150 dặm về phía tây của sông Missouri. [19659019] Chính phủ [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659005] Blue Hill địa phương chính phủ bao gồm một thị trưởng và năm thành viên hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp vào thứ Ba thứ hai của mỗi tháng. Vào tháng 1 năm 2011, thị trưởng là Keri Schunk <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 936 người, 363 hộ gia đình và 228 gia đình sống trong thành phố. Mật độ dân số là 1.282,2 người trên mỗi dặm vuông (495,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 392 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 537,0 mỗi dặm vuông (207,3 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 97,4% người da trắng, 0,6% người Mỹ gốc Phi, 0,1% người Mỹ bản xứ, 0,2% người châu Á, 0,1% người Thái Bình Dương, 0,1% từ các chủng tộc khác và 1,4% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,8% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 363 hộ gia đình, trong đó 32,8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 52,1% là cặp vợ chồng chung sống, 8,0% có chủ hộ nữ không có chồng, 2,8% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại và 37,2% không phải là gia đình. 34,4% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 22% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,37 và quy mô gia đình trung bình là 3,04.
 +</​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thành phố là 44,1 năm. 25,4% cư dân dưới 18 tuổi; 6,5% nằm trong độ tuổi từ 18 đến 24; 20% là từ 25 đến 44; 26,2% là từ 45 đến 64; và 22% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 45,2% nam và 54,8% nữ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ năm 2000, có 867 người, 350 hộ gia đình và 231 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.178,3 người trên một dặm vuông (452,4 / km²). Có 392 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 532,8 mỗi dặm vuông (204,5 / km²). Trang điểm chủng tộc của thành phố là 97,81% người da trắng, 0,35% người Mỹ gốc Phi, 0,46% người Mỹ bản xứ, 0,69% người châu Á, 0,46% từ các chủng tộc khác và 0,23% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,81% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 350 hộ trong đó 26,0% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 58,9% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 4,6% có chủ hộ nữ không có chồng, và 34,0% là không gia đình. 32,6% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 20,6% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,26 và quy mô gia đình trung bình là 2,85.
 +</​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 20,8% dưới 18 tuổi, 5,2% từ 18 đến 24, 21,3% từ 25 đến 44, 22,6% từ 45 đến 64 và 30,1% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 47 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 82,9 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 78,9 nam giới.
 +</​p><​p>​ Năm 2000, thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong thành phố là 30.938 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 43.500 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,167 so với $ 19,904 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 15.733 đô la. Khoảng 8,1% gia đình và 10,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 16,4% những người dưới 18 tuổi và 11,4% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ tài liệu gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-06-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Burr, George L. (1921). <i> Lịch sử Hamilton và Clay Counties, Nebraska, Tập 1 </i>. S.J. Công ty xuất bản Clarke. p. 141. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Hamilton+and+Clay+Counties%2C+Nebraska%2C+Volume+1&​rft.pages=141&​rft.pub=S.J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1921&​rft.au=Burr%2C+George+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DInM_AAAAYAAJ%26pg%3DPA141%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Đồi xanh, Hạt Webster&​quot;​. <i> Trung tâm công nghệ thông tin quản lý đất tiên tiến </i>. Đại học Nebraska <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 24 tháng 8 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Center+for+Advanced+Land+Management+Information+Technologies&​rft.atitle=Blue+Hill%2C+Webster+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.casde.unl.edu%2Fhistory%2Fcounties%2Fwebster%2Fbluehill%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch sử Đồi Xanh&​quot;​. Thành phố Blue Hill, NE. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 24 tháng 8 năm </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=History+of+Blue+Hill&​rft.pub=City+of+Blue+Hill%2C+NE&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bluehillne.com%2Fhistory.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Dự án Nhà văn Liên bang (1938). <i> Nguồn gốc của tên địa danh Nebraska </i>. Lincoln, NE: Quản lý tiến độ công việc. p. 7. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Origin+of+Nebraska+place+names&​rft.place=Lincoln%2C+NE&​rft.pages=7&​rft.pub=Works+Progress+Administration&​rft.date=1938&​rft.au=Federal+Writers%27+Project&​rft_id=https%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Duc1.b3625056%3Bview%3D1up%3Bseq%3D13&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao đã lưu trữ&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2014-07-28 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2014-08-24 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bluehillne.com%2Fhistory.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/> ​ Truy xuất 2011-1-30 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao đã lưu trữ&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-07-08 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-01-30 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bluehillne.com%2Fcommunity.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/> ​ Truy cập 2011-1-30 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABlue+Hill%2C+Nebraska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181118233442
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.480 seconds
 +Real time usage: 0.611 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4726/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 68853/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7945/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 34534/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.201/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.74 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 519.096 ​     1 -total
 + ​57.26% ​ 297.244 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​32.80% ​ 170.280 ​     1 Template:​Infobox
 + ​24.38% ​ 126.580 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.85% ​  ​97.828 ​    11 Template:​Cite_web
 + ​12.24% ​  ​63.515 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.36%   ​38.196 ​     2 Template:​Coord
 +  6.48%   ​33.648 ​     3 Template:​Convert
 +  5.89%   ​30.576 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  4.92%   ​25.562 ​     1 Template:​Pagetype
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​124317-0!canonical and timestamp 20181118233441 and revision id 831674002
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
blue-hill-nebraska-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)